0313 473 418

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Dorpshuis Angerlo de Meent, gevestigd te Prinses Margrietlaan 3a 6986 AP Angerlo , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09040775, hierna te noemen: `de Meent`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@demeent-angerlo.nl.

Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Meent wilt verzoeken om inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  • Verantwoordelijke : J.H.A. Groen
  • E-mail : privacy@demeent-angerlo.nl
  • Telefoonnummer : 06 1502 3037

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Meent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de

persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@demeent-angerlo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is.
Uitvoeren van de overeenkomst. Wij sluiten overeenkomsten met leveranciers en opdrachtgevers op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze overeenkomsten zien toe op de dienstverlening die wij bieden. Het is ook denkbaar dat wij persoonsgegevens van u vragen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, zodat wij deze tot stand kunnen brengen.

Toestemming. Wij kunnen u in bepaalde gevallen vragen om toestemming te geven voorafgaand aan de gegevensverwerking. Wij vragen u bijvoorbeeld toestemming voordat wij bepaalde gegevens van u verzenden naar onze (mogelijke) leveranciers.

Wettelijke verplichting. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze verplichting kan ook meebrengen dat wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te delen met derden voor verdere verwerking.

Gerechtvaardigd belang. Wij kunnen persoonsgegevens verwerken omdat wij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, of omdat de organisatie aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken een gerechtvaardigd belang heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij fiscale aansprakelijkheden willen voorkomen of het risico hierop willen beperken, of wanneer wij fraude willen opsporen en voorkomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Meent bewaart persoonsgegevens alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement. Dit betekent dat wij in ieder geval persoonsgegevens verwerken zolang u bij ons ingeschreven staat en/of een overeenkomst met ons hebt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de de Meent te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Meent op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Meent deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Meent hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Meent. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Meent raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Meent past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Meent raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Meent er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.